Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CT-MOV BV, 2005
 
Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden door CT-MOV BV. Gevestigd op Heidestraat 5, 1216 CK  HILVERSUM. Ingeschreven onder nummer 32105443 bij de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland. Hierna te noemen CT-MOV.
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan; iedere (rechts)persoon die bij CT-MOV BV een boeking heeft gedaan/opdracht heeft gegeven of dit nog wenst te doen.
In deze voorwaarden wordt onder ‘de overeenkomst’ verstaan; de opdrachtbevestiging aan CT-MOV BV tot het volledig of voor een deel organiseren/verzorgen van een project, evenement of activiteit danwel het leveren van een product, evenals elke vorm van dienstverlening door CT-MOV BV die met haar opdrachtgever overeen is gekomen.
In deze voorwaarden wordt onder ‘project of evenement’ verstaan; alle activiteiten die, in overeenstemming met de opdrachtgever, door CT-MOV BV worden georganiseerd/verzorgd. In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan; een (potentiële) consument, gast, medewerker of relatie van opdrachtgever.
In deze voorwaarden wordt onder ‘offerte’ verstaan; een vrijblijvende schriftelijke aanbieding van de CT-MOV BV voor een potentiële opdrachtgever.
In deze voorwaarden wordt onder ‘dag’ verstaan; een werkdag, tenzij deze valt op een algemeen erkende, door de overheid voorgeschreven rust- of feestdag.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de CT-MOV BV en haar opdrachtgever/klanten.
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de opdrachtgever die ten behoeve van derden de overeenkomst aangaat.
Indien in deze voorwaarden een bepaling staat die in strijd is met toepasselijke wetten of verdragen, overheidsvoorschriften, vereisten of opdrachten waarvan niet bij overeenkomst tussen partijen mag worden afgeweken, is de betreffende bepaling nietig. De overige bepalingen behouden hun geldigheid.
 
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
Alle (prijs)aanbiedingen, offertes en dergelijke van CT-MOV BV zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De prijzen in hierboven genoemde (prijs)aanbiedingen, offertes en dergelijke zijn exclusief BTW en in euro’s, tenzij anders is aangegeven.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst schriftelijk en naar behoren aanpassen.
Wanneer wijzigingen in de overeenkomst leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende prijswijziging schriftelijk door de betrokken partijen overeengekomen te worden.
Voor de organisatie/verzorging van een project of evenement of elke andere vorm van dienstverlening door CT-MOV BV, die vanwege hun aard of beperkte omvang niet vooraf zijn gegaan met een offerte en overeenkomst, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval dient de factuur de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Indien er een overeenkomst tot stand komt tussen CT-MOV BV en twee of meer opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 
Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
CT-MOV BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Voor een goede uitvoering van de overeenkomst behoudt CT-MOV BV het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan CT-MOV BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, voor het overeengekomen tijdstip aan CT-MOV BV worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet op tijd aan CT-MOV BV verstrekt zijn, heeft CT-MOV BV het recht om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten dan wel te ontbinden. De extra kosten die uit de vertraging voortvloeien worden, volgens gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
CT-MOV BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaan is door verstrekking van onvolledige of onjuiste informatie door de opdrachtgever.
Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. Elk transport, ongeacht of dit door CT-MOV BV zelf of door een vervoerder geschiedt, is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Opslag, zowel binnen de gebouwen van CT-MOV BV als bij derden, van de zowel door CT-MOV BV geleverde en geproduceerde goederen als de eigen goederen van de opdrachtgever geschieden op het risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de verzekering tegen alle mogelijke schadegevallen.
 
Artikel 5 – Geheimhouding en intellectueel eigendom
Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding, van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, wanneer dit uitdrukkelijk is benadrukt door één van de betrokken partijen.
Alle informatie, zoals offertes, adviezen, concepten, ideeën, rapporten, ontwerpen etc., die verstrekt worden door CT-MOV BV aan de opdrachtgever, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever alleen en in samenwerking met CT-MOV BV. Deze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van CT-MOV BV openbaar worden gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.
In geval van inbreuk op dit artikel heeft CT-MOV BV van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van € 100.000,- per inbreuk, onverminderd haar recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
 
Artikel 6 – Deelnemers-, project-, evenement-, of verkoopsom
De aangegeven deelnemerssom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De deelnemers-, project-, evenements of verkoopsom is vooraf overeengekomen en bevestigd.
 
Artikel 7 – Betaling
Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient het volledige bedrag in één keer te worden voldaan tenzij nadrukkelijk een betalingsregeling is overeengekomen. In het geval van een dergelijke betalingsregeling dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 50% van de totaal overeengekomen som van het project of evenement, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
De (aan)betaling moet uiterlijk 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst op een door CT-MOV BV aangegeven wijze zijn bijgeschreven.
In geval van een restbetaling dient deze te geschieden binnen 21 dagen na uitvoering van het project of evenement /opdracht op een door CT-MOV BV aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Indien de overeenkomst binnen 21 dagen voor aanvang van het project of evenement wordt aangegaan, dient de aanbetaling binnen vijf werkdagen na ondertekening van de overeenkomst op een door CT-MOV BV aangegeven wijze te zijn bijgeschreven.
Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. De opdrachtgever heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. CT-MOV BV heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 (annulering door opdrachtgever) van toepassing en worden de al betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend. In geval van verzuim of late betaling is tevens artikel 16 (rente en incassokosten) van toepassing.
Opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de reeds geleverde goederen eigendom van CT-MOV BV blijven tot de koopprijs in hoofdsom, kosten en eventuele overige aan CT-MOV BV verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.
 
Artikel 8 – Wijzigingen door opdrachtgever
Na ondertekening van de overeenkomst kan de opdrachtgever verzoeken om wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Tot 28 werkdagen voor aanvang van het project of evenement zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door CT-MOV BV worden bevestigd.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde deelnemers-, project-, evenement-, of verkoopsom conform de regeling van artikel 7 (betaling) en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Tevens dient de opdrachtgever eventuele communicatiekosten te voldoen.
Over het verzoek tot wijziging wordt zo spoedig mogelijk beslist. Wanneer er sprake is van een afwijzing, wordt dit rechtstreeks aan de opdrachtgever met redenen toegelicht. De opdrachtgever kan de huidige overeenkomst handhaven of de overeenkomst annuleren. In het laatste geval is artikel 9 van toepassing. Wanneer de opdrachtgever geen reactie geeft op de afwijzing van zijn verzoek dan wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
Vanaf 28 dagen voor de dag van aanvang van het project of evenement is wijziging van de overeenkomst niet meer mogelijk.
 
Artikel 9 – Annulering door opdrachtgever
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd.
a: bij annulering tot 30 dagen voor de dag van aanvang van het project of evenement zijn deze kosten gelijk aan:
- alle al gemaakte en vastgelegde out of pocket kosten, plus
- 50% van de organisatiekosten
- 100% van de overeengekomen fee
b: bij annulering vanaf de 30ste dag tot aan de dag van aanvang van het project of evenement zijn deze kosten gelijk aan:
- alle al gemaakte en vastgelegde out of pocket kosten plus
- 100% van de organisatiekosten plus
- 100% van de overeengekomen fee.
c: bij annulering op de dag van aanvang van het project of evenement: de totale som voor het project of evenement.
De in dit artikel bedoelde annuleringskosten overschrijden de deelneemsom dan wel de totale kosten van het project of  evenement niet.
De in dit artikel bepaalde voorwaarden gelden eveneens indien een project of evenement is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel van toepassing zijn per onderdeel.
Een annulering door de opdrachtgever wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten kantooruren worden verricht op de eerstvolgende werkdag.
 
Artikel 10 – Opzegging door CT-MOV BV
CT-MOV BV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien sprake is van overmacht (artikel 14).
 
Artikel 11 – Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging CT-MOV BV
CT-MOV BV heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meerdere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden:
Het betreft dan omstandigheden op grond waarvan van CT-MOV BV niet verder kan worden verwacht gebonden te zijn aan de overeenkomst en dit in redelijkheid niet van CT-MOV BV kan worden gevergd.
Indien de oorzaak van de wijziging aan de opdrachtgever kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de opdrachtgever.
Indien CT-MOV BV door een wijziging geld bespaart, heeft de opdrachtgever voor zijn deel recht op het bedrag van besparing.
CT-MOV BV mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen bij gewichtige omstandigheden. De opdrachtgever dient hierover schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. In dat geval kan de opdrachtgever de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging grote nadelige gevolgen heeft.
Indien na aanvang van het evenement of promotie blijkt dat een belangrijk deel van de overeengekomen diensten niet verleend zijn of verleend kunnen worden door CT-MOV BV, dan zorgt CT-MOV BV voor een passend alternatief met het oog op een goed verloop van het project of evenement. CT-MOV BV zal er alles, binnen haar macht, aan doen om een voor alle partijen naar tevredenheid alternatief te vinden. Als dit onverhoopt niet mocht lukken dan kan CT-MOV BV slechts aansprakelijk worden gesteld voor de directe kosten van het in gebreke blijven, doch niet meer dan de waarde benoemd in haar offerte voor de te leveren dienst of activiteit.
 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
CT-MOV BV is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mocht hebben.
Indien het project of evenement niet verloopt in overeenstemming met de bedoelde en schriftelijk overeengekomen verwachtingen, dient de opdrachtgever dit binnen zeven werkdagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van het project of evenement schriftelijk te melden aan CT-MOV BV.
Indien een klacht gegrond is, zal CT-MOV BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit dient dan door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is CT-MOV BV verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan CT-MOV BV is toe te rekenen, noch aan de persoon of instantie van wie CT-MOV BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt, omdat:
a) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever of deelnemer; of
b) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de overeenkomst begrepen diensten is betrokken; of
c) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die CT-MOV BV of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d) de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 14.
 
Artikel 13 – Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid CT-MOV BV
CT-MOV BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door een deelnemer of opdrachtgever, behoudens het hierna bepaalde.
Wanneer CT-MOV BV op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor door de opdrachtgever/deelnemer geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de volgende bepalingen:
CT-MOV BV is niet aansprakelijk voor schade terzake waarvan de opdrachtgever aanspraak op vergoeding kan maken uit hoofde van een van haar (schade)verzekeringen.
CT-MOV BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
CT-MOV BV is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet opvolgen van instructies van CT-MOV BV of haar werknemers.
Indien CT-MOV BV niettegenstaande de voorgaande bepalingen tegenover opdrachtgever/deelnemer aansprakelijk is voor door deze geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot 75% van de deelnemers-, project-, evenement-, of verkoopsom.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van CT-MOV BV gelden ook ten behoeve van werknemers van CT-MOV BV en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
 
Artikel 14 - Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop CT-MOV BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor CT-MOV BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
CT-MOV BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de overmacht, die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, plaatsvindt nadat CT-MOV BV de overeenkomst had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CT-MOV BV opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CT-MOV BV niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien CT-MOV BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CT-MOV BV gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
Artikel 15 – Verplichtingen van deelnemers
De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van CT-MOV BV ter bevordering van een goede uitvoering van het project of evenement. De deelnemer(s) is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het project of evenement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door CT-MOV BV van (voortzetting van) het project of  evenement worden uitgesloten.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s) en/of opdrachtgever, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem (hen) kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer(s) niet kan worden toegerekend, wordt hem (hen) en/of opdrachtgever restitutie van de deelneemsom of een gedeelte daarvan verleend.
 
Artikel 16 – Rente en incassokosten
Indien een opdrachtgever niet tijdig (binnen 30 dagen) aan de geldelijke verplichting ten opzichte van CT-MOV BV voldoet, is de opdrachtgever over het nog verschuldigde bedrag een (samengestelde) rente verschuldigd van 1% per maand. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten betreffende het verkrijgen van de openstaande vorderingen (daaronder begrepen alle juridische kosten) volledig voor zijn rekening.
 
Artikel 17 – Geschillenbeslechting
Alle geschillen die mochten ontstaan tussen CT-MOV BV en de opdrachtgever, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum.
 
Artikel 18 – Aanpassingen ten opzichte Algemene Voorwaarden
Binnen het maken van offertes bestaat de mogelijkheid af te wijken van deze algemene voorwaarden. Deze afwijkingen moeten dan in de offerte schriftelijk benoemd zijn.
 
Artikel 19 – Toepasselijk recht
Op alle tussen CT-MOV BV en de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten, ook wanneer de uitvoering van de dienstverlening buiten Nederland plaatsvindt, is het Nederlandse recht van toepassing.